درباره ما

دموکراسی درکار برنامه‌ای‌ست برای گسترش دموکراسی در محیط کار و فرهنگ کار اشتراکی در جامعه فارسی‌زبانان. ما معتقدیم برای رسیدن به عدالت اقتصادی و درمان ناکارآمدمی سیستم سرمایه‌‌داری می‌بایست در محیط کار دوگانگی بین کارفرما و کارگر از بین برود و برای اینکار کارگران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی می‌بایست تصمیم‌گیرنده اصلی درباره، تولیدات، نحوه تولید، مکان تولید،‌ ساختار تولید و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی برای مصرف سود و مازاد به دست آمده باشند.
تشکیل بنگاه‌های خودگردان (خویش‌فرمای) کارگری اولین قدم در این راه است و قدم نهایی، گذار از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری به سوی یک سیستم دموکراتیک و عادلانه بر اساس این بنگاه‌های دموکراتیک است.
فاز اول این برنامه سری پادکست‌های دموکراسی درکار و دموکراسی درکار پلاس است.