پشتیبانی

برای پشتیبانی از دموکراسی درکار می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

اگر می خواهید با رمزپول دیگری غیر از رمزپول های ردیف شده بالا پشتیبان پادکست شوید، به دموکراسی درکار پیام بدهید.