قسمت یازدهم: تعاونی‌های دموکراتیک کارگری ایرانی، مصاحبه با آرخه-کوآپ


در این قسمت من با سعید یکی از بنیانگذاران آرخه-کوآپ که یک تعاونی دموکراتیک کارگری در حوزه معماری‌ست مصاحبه کرد.

وبسایت کوآپ آرخه: http://arxecoop.com

Musics by: Wonderlymusic

Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise 

 

 

پادکستدموکراسی درکار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دموکراسی درکار پلاس