قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش چهارم و پایانی – نئولیبرالیسم واقعی


در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در جهان و ایران می­پردازیم.

در بخش چهارم و پایانی این قسمت به تببین و توضیح روح و حقیقت نئولیبرالیسم در دنیا و مصداق‌های آن پرداخته‌ایم و تعریف دقیق‌تری از این مفهوم، سازوکارها، سیاست‌ها و مشخصاتش ارائه کرده‌ایم.

منبع اصلی این قسمت:

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم،‌ نوشته دیدوید هاروی.

Closing Song Hey Ho by Gin Wigmore from Album Holy Smoke

پادکستدموکراسی درکار

تعدیل ساختاریسرمایه‌دارینئولیبرالیسم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دموکراسی درکار پلاس