قسمت دوازدهم: سرمایه‌داری و کرونا، بخش هفتم، گفتگو با مرتضی درباره محیط زیست


در این قسمت با مرتضی درباره وضعیت محیط زیست و تاثیر بحران کرونا بر آن حرف زده‌ایم.

مقالات مطرح شده در این قسمت:

پادکستدموکراسی درکار پلاس

ایرانجامعهسرمایه‌داریکرونامحیط زیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دموکراسی درکار پلاس