قسمت هشتم: سرمایه‌داری و کرونا، بخش سوم، گفتگو با ایمان درباره دولت درماندهدر این قسمت در ادامه مباحث سرمایه‌داری و کرونا با ایمان که در زمینه جامعه‌شناسی شهری فعال است درباره زوایای سیاسی-اجتماعی بحران کرونا گفتگو کرده‌ایم.

‎مباحث مطرح شده در این قسمت:

–  آیا حکومت ایران به وضعیت failed state رسیده است؟

– چهار نقطه عطف در تاریخ سیاسی اقتصادی ایران:

– تفکر تعدیل ساختاری و اقتصاد مستغلاتی

– تفسیر قانون به نفع نهادها و بنیادها و نظامیان برای حضور در اقتصاد

– نظامی شدن عرصه سیاست ایران

– تغییر پارادایم از جامعه مدنی به اقتدار ملی

– تنازع نیروهای درونی حکومت برای قدرت و سرمایه

– عدم وجود نهادهای مردمی در غیاب حضور دولت در بحران کرونا

 

پادکستدموکراسی درکار پلاس

ایرانتعدیل ساختاریجامعهکرونانئولیبرالیسم

2 دیدگاه ها

  • سلام
    البته نمی‌شود سیاست را از اقتصاد جدا دانست، ولی در بعضی قسمت‌ها اعتقادات سیاسی شما، نگاه منطقی و مبتنی بر دانش، در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
    امیدوارم این پادکست تبدیل به یک پادکست سیاسی نشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دموکراسی درکار پلاس