قسمت نهم: سرمایه‌داری و کرونا، بخش چهارم، گفتگو با کامران و فواددر این قسمت با کامران از پادکست هنگامه و فواد از رادیو هیچ کیدز صحبت کردم.

موضوع: نگاه انتقادی به وضعیت اقتصادی و سیاسی دنیا در بحران کرونا و عملکرد کشورها و نهادهای بین‌المللی جریان اصلی در مقابله به بحران پیش رو.

 

مقاله:

Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu

پادکستدموکراسی درکار پلاس

ایرانجامعهکرونانئولیبرالیسم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دموکراسی درکار پلاس